Go Content

 • A
  확대
  축소
 • 인쇄

医院现况

现况和统计

 • 住院患者
  住院患者
  • 2011 - 328,016
  • 2012 - 327,278
  • 2013 - 327,031
  • 2014 - 328,833
  • 2015 - 327,293
  • 2016 - 332,387
  • 2017 - 330,990
  • 2018 - 339,545
  • 2019 - 343,313
  • 2020 - 293,529
  • 2021 - 304,056
 • 门诊患者
  外来患者
  • 2011 - 906,696
  • 2012 - 874,964
  • 2013 - 898,676
  • 2014 - 866,046
  • 2015 - 861,133
  • 2016 - 892,418
  • 2017 - 872,354
  • 2018 - 909,754
  • 2019 - 950,961
  • 2020 - 868,310
  • 2021 - 915,618
 • 设施现况

Please drag cursor from right to left.

设施现况

占地面积, 建筑总面积, 病床数

占地面积 建筑总面积 病床数
38,200 ㎡ 122,950㎡ 1,130(总运营)
 • 人员现况

Please drag cursor from right to left.

人员现况

类别, 人员数

类别 人员数
类别 人员数
医生职 512名(兼职:147, 临床:92, 专任医:48, 专业医:224)
护士职 1204名
药物职 38名
行政职 111名
保健职 227名
其他 339名
总人员 2,431名